FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi         : 16.08.2009

Resmi Gazete Sayısı          : 27321

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            

             Amaç

 

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarda yürütülen ön lisans ve lisans kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin hususları düzenlemektir.

 

             Kapsam

 

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

             Dayanak

 

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

             Tanımlar

 

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birim: İlgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını,

             b) Öğrenci İşleri: Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

             c) Rektörlük: Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünü,

             ç) Rektör:Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

             d) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,

             e) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

 

             Akademik Takvim

 

             MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde eğitim-öğretim; birim kurullarının önerisi üzerine, Senatonun birimlerin özelliklerini de dikkate alarak, Haziran ayı içerisinde belirleyeceği akademik takvime göre yürütülür. Birimler bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait kayıt yenileme, eğitim-öğretim, sınavlar ve yarıyıl-yaz tatilleri dönemlerini kapsayan akademik takvim önerilerini en geç Mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunar.

 

             Eğitim-Öğretim Türleri

 

             MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün eğitim-öğretim yapılır. Gerektiğinde Üniversitenin birim yetkili kurullarının önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile ikinci öğretim, yaygın, uzaktan eğitim, açık öğretim ve yoğunlaştırılmış yaz programı açılabilir.

             (2) Uzaktan Eğitim Programına ait diğer hususlar Senato tarafından düzenlenir.

             (3) Birim kurullarının önerisi, Senatonun olumlu görüşü, Rektörün onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı ile ilgili işlemler Senato tarafından düzenlenir.

 

             Eğitim-Öğretim Dönemleri

             MADDE 7 – (1) Üniversite birimlerinde dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Birim kurullarının önerisi, Senatonun onayı ile yaz okulu da açılabilir. Yaz dönemi ile ilgili hususlar ilgili mevzuatla belirlenir.

             (2) Üniversiteye bağlı birimlerde eğitim-öğretim süresi, bir yarıyılda en az on dört haftadan (en az yetmiş eğitim-öğretim günü, Veteriner Fakültesinde ise bir yarıyıl en az yetmişbeş eğitim-öğretim günü) oluşur. Yarıyıllara ara, yarıyıl sonu sınav süreleri dahil değildir. Senato gerekli gördüğü hallerde eğitim-öğretim sürelerini uzatabilir.

             (3) Bir yarıyıl, öğretimin başladığı günden bir sonraki yarıyılın başladığı güne kadar geçen süredir.

             (4)Yarıyıl sonunda yapılacak sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından tespit edilir.

             (5) Gerekli görüldüğü hallerde, ders ve sınav programlarında gösterilmek koşulu ile Cumartesi ve Pazar günleri ve mesai saatleri dışında da sınav ve ders yapılabilir.

             (6) Eğitim-öğretim dönemleri gerektiğinde birim kurullarının önerisi, Senatonun kararı ve Rektörün onayı ile yeniden düzenlenebilir.

 

             Eğitim ve Öğretim Süreleri

 

             MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim süreleri; Tıp Fakültesinde altı yıl, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesinde beş yıl, Diğer fakültelerde ve yüksekokullarda dört yıl, meslek yüksekokullarında ise iki yıldır.

             (2) İki yıllık programların dört, dört yıllık programların yedi, beş yıllık programların sekiz, altı yıllık programların en fazla dokuz yılda tamamlanması zorunludur. Ancak, açılacak yabancı dil hazırlık sınıfı ve kayıt dondurma süreleri bunun dışındadır.

             (3) Belgelenerek kabul edilebilir sağlık nedeni ile kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarını yerine getiremeyen öğrencilerin hakları ilgili yönetim kurulunun kararı ile saklı tutulabilir ve kaybedilen süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

             (4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sürelerinden sayılır.

             (5) Muafiyetleri ilgili kurullarda kabul edilen öğrencilerin daha önce eğitim-öğretim gördükleri süre öğretim yıllarına veya yarıyıllarına ilave edilir.

 

             Sınıf veya Ders Geçme

 

             MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı birimler, yetkili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile sınıf geçme veya ders geçme sistemini seçerler.

 

             Danışman Tayini

 

             MADDE 10 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarınca bölümün öğretim elamanları arasından danışmanlar görevlendirilir. Danışmanların görevlerine ilişkin ilkeler birim kurullarınca belirlenir, Senato tarafından onaylanır.

 

             Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı

 

             MADDE 11 – (1) Senatonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yabancı dil düzey belirleme sınavı yapılır. Bu sınav eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içinde Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılır. Bu sınavda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 tam not üzerinden en az 60 (C) alan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır.

 

             Ortak Zorunlu Dersler

 

             MADDE 12 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil bütün öğrenciler için ortak zorunlu derslerdir. Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri isteğe bağlı olup, öğrenciler bu iki dersten birini seçebilirler.

             (2) Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri iki yarıyıl haftada iki saat, Beden Eğitimi ile Güzel Sanatlar dersleri bir yarıyıl haftada iki saat veya iki yarıyıl haftada bir saat verilir.

             (3) Yabancı dil dersleri ise, haftada dört saat zorunlu ve kredili olmak üzere yalnız birinci sınıf öğrencilerine okutulur.

 

             Yan Dal Programı

 

             MADDE 13 – (1) Yan dal eğitim-öğretim programı, ilgili bölümün/anabilim dalının isteği, Birim ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun kararı ile açılır ve bu program bölümlerin işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenlere kendi lisans programlarına ek olarak bir yan dal programını izleme izni verilebilir. Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

             (2) Yan dal programına ait diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

 

             Çift Ana Dal Programı

 

             MADDE 14 – (1) İlgili bölümler; Birim ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayını alarak herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden, gerekli koşulları taşıyanlar arasından istekli olanların kendi lisans programlarına ek olarak çift ana dal programını izlemelerine ve ikinci bir lisans diploması almalarına izin verir. Bununla ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.

 

             Bitirme Ödevi ve Staj

 

             MADDE 15 – (1) Birim öğrencileri, eğitim-öğretim programlarında varsa bitirme ödevini ve/veya stajını yapmak zorundadırlar. Bitirme ödevi hazırlama ve staj yapma yöntem ve değerlendirme esasları birim kurullarının teklifi üzerine Üniversite Senatosunca kararlaştırılır ve uygulamaya konulur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri

 

             Üniversiteye Kayıt

 

             MADDE 16 – (1) Öğrencilerin birimlere kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

             (2) Üniversiteye bağlı akademik birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu Kararları çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav sonucuna göre veya özel yetenek sınavı sonucuna göre yapılır. Birime kayıt için;

             a) Lise veya dengi meslek lisesi mezunu olmak (Bunun dışındaki lise ve dengi liselerden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.),

             b) ÖSYM sınav/sınavları/yerleştirme sonucunda o öğretim yılında Üniversite birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde o öğretim yılı için geçerli olan puana ve koşullara sahip olmak

             gerekir.

             (3) Kayıt işlemleri, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen yerde ve süre içinde öğrenci işleri tarafından yürütülür.

             (4) Kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceği ilgililere öğrenci işleri tarafından duyurulur.

             (5) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak adaylar zorunlu hallerde resmi yetki verdikleri vekilleri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.

             (6) Haklı ve geçerli mazeretleri olmaksızın kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri zamanında sağlamayan öğrenciler bu haklarını kaybederler. Mazeretleri bulunan adaylar kesin kayıtlarını, yukarıdaki hükümlere uymak şartıyla yakınları vasıtasıyla yaptırabilirler.

 

             Kimlik Kartı

 

             MADDE 17 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye öğrenci işleri tarafından kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisini almak için gazetede yapılacak kayıp ilanı ile birlikte gerekli yasal işlemlerin tamamlanması gerekir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Dersler, Ders Kaydı, Ders Muafiyeti ve Devam Durumu

 

             Zorunlu ve Seçmeli Dersler

 

             MADDE 18 – (1) Programlarda yer alan dersler; zorunlu ve seçmeli dersler olarak sınıflandırılırlar.

             (2) Seçmeli ders, öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından isteği doğrultusunda aldığı derstir. Öğrenci bu dersi, kayıtlı olduğu birimdeki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, başka birimlerin seçmeli dersleri arasından da seçebilir.

             (3) Başarısız olunan seçmeli derslerin yerine bir başka seçmeli ders seçilebilir.

             (4) Öğretim elemanı sayısının yeterli olmadığı durumlarda aynı ad ve içeriğe sahip zorunlu ve seçmeli dersler birim kurullarının kararı ve Senatonun onayıyla birleştirilerek bir bölüm/programda yürütülebilir.

 

             Ön Koşullu Dersler

 

             MADDE 19 – (1) Bir derse devam hakkını kazanabilmek için, alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya daha çoğundan başarı gösterme koşulu aranabilir. Bu derslere ön koşullu dersler denir.

             (2) Ön koşullu dersler birim kurulunca düzenlenir. Senatonun onayına sunulur. Birimde ön koşullu dersler ile ilgili hususlar, Senato tarafından düzenlenir.

             (3) Ön koşullu derslerden başarısızlık halinde, buna dayalı yeni ders seçilmez.

 

             Kayıt Dondurma

 

             MADDE 20 – (1) Öğrenciler, belgeleyecekleri haklı ve geçerli mazeretleri veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması halinde, birim yönetim kurulu kararı ile en çok iki kez olmak üzere toplam bir yıla kadar kayıt dondurarak izinli sayılabilirler.

             (2) Askerlik sebebiyle kayıt donduran öğrencinin, terhis olduğu yıla kadar kaydı dondurulur.

 

             Ders Muafiyeti

 

             MADDE 21 – (1) Öğrencilerin; daha önce mezun oldukları veya kayıt sildirdikleri yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren on beş gün içinde yapacakları başvurular, birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

 

             Ders Kayıt ve Ders Tekrarı

 

             MADDE 22 – (1) Öğrenciler; akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda almak istedikleri derslere, ilgili mevzuatta belirtilen katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek ve danışmanlarının denetiminde ders kayıt formunu doldurarak kayıtlarını yenilemek zorundadır.

             (2) Katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin ders kaydı yapılmaz. Birimlerin birinci sınıflarında öğretime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür.

             (3) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa ders kaydını zamanında kendisi yaptırmak zorundadır.

             (4) Süresi içinde kaydını yenilemeyenler, haklı ve geçerli mazeretleri sona erdikten sonra bir hafta içinde başvurmak zorundadır. Kayıt yenilemelerine karar verilen öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri ilgili yönetim kurullarınca belirlenir.

             (5) Önceki yarıyıldan (veya yıllardan) ders tekrarlamak durumunda kalan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla ara sınıflarda en fazla 26 kredi/saat  (Hukuk ve Veteriner Fakültesi için 32 kredi/saat) son sınıfta en fazla 35 kredi/saat derse kayıt yaptırabilirler. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen dersler bunun dışındadır.

             (6) Meslek Yüksekokulu öğrencileri dışındaki öğrenciler kayıtlı olduğu programdaki bütün dersleri almakla yükümlüdür. Öğrenciler; üçüncü yarıyıldan itibaren önkoşullu olan dersler dışında, bir dönemde en az ve en çok kredi sınırının izin verdiği ölçüde, danışmanının onayı ile üst yarıyıl/yıl’dan ders alabilirler. Öğrencilerden genel ortalamaları en az 2,5 olanlar bir ders, genel ortalamaları en az 3.0 olanlar iki ders ve genel ortalamaları en az 3,5 olanlar ise üç ders alabilirler. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilirler.

             (7) Öğrenim süresi dört yıl olan birimlerde, mezuniyet için 130 kredi-saatten az olmamak üzere, ilgili fakültelerin bölümlerinin özelliklerine göre belirlenen ders programlarında öngörülen dersleri başarmak gerekir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen dersler 130 kredi-saat sınırına dahil değildir.

             (8) Öğrenciler yarıyıl gözetmeksizin bir sınıfın bütün derslerini geçmeden iki üst sınıfın derslerine kayıt yaptıramazlar.

             (9) Ders kayıtlarının doğru yapılmasının sorumluluğu öğrenciye aittir. Danışmanın ders onaylamalarını takiben öğrenci seçilen derslerin doğruluğunu kendisi takip eder. Haklı ve geçerli mazeretleri ders kayıtları esnasında devam eden öğrenciler devam zorunluluğu olan derslere devamsızlık sınırı aşılmadan, devam zorunluluğu olmayan derslere ise yıl içi sınavlarından önce ders kayıtlarını yaptırmalıdırlar. Bu süreler dışında hiçbir şekilde öğrenci ders kayıtları yapılmaz.

             (10) Öğrenciler ders kayıtlarındaki bir yanlışlığın düzeltilmesi, yeni ders ekleme ve ders çıkarma işlemleri için eğitim öğretimin başlamasından itibaren en geç iki hafta içerisinde başvururlar. Bu süre dışında başvuramazlar.

             (11) Danışman onaylı ders kayıt formları, kayıt yenileme süresi içerisinde ve ders başlama gününden önce Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

             (12) İlgili öğretim elemanı ders yoklama listelerini derslerin başladığı günden itibaren elektronik ortamdan alarak derse devam eden öğrencilerin tamamının derse kayıtlı olup olmadıklarını kontrol eder.

             (13) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derse devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremezler ve bu süre 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır.

             (14) Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir. Ders kaydı yaptırmayan öğrencilere o dönem içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez.

             (15) Öğrenciler kayıtlı olmadıkları derslere izin alarak dinleyici olarak katılabilirler.

 

             Devam Durumu

 

             MADDE 23 –  (1) Öğrenciler; teorik derslere en az %70 ve uygulamalı derslere en az %80 oranında devam etmek zorundadır.

             (2) Devam durumu öğretim elemanları tarafından derslerde yapılacak yoklamalarla belirlenir.

             (3) Devamsızlıkların bulunmasında ders veya uygulamanın o yarıyıl/yıldaki toplam saati temel alınır.

             (4) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda; Üniversite, Fakülte ve/veya Yüksekokullarca görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süre, zorunlu devam süresinin %50’ sini aşmamak üzere devamsızlıktan sayılmaz. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre devamsızlık süresi içindedir.

             (5) Devam koşulu yerine getirilen teorik dersler için yeniden devam şartı aranmaz ancak uygulamalı dersler için birim yönetim kurulu kararı ile devam şartı aranabilir.

             (6) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, en geç derslerin bitiminde bölüm başkanlığınca ilan edilir ve ilgili birimlere iletilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Sınavlar

 

 

             Sınavların Şekline ve Yapılışına İlişkin Esaslar

 

             MADDE 24 – (1) Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak dersin özelliği nedeniyle ilgili yönetim kurulu; sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı yapılmasına karar verebilir.

             (2) Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

             (3) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen zaman ve yerde sınava girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğretim elemanı; ara sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren on beş gün içinde, yarıyıl/yıl sonu  ve bütünleme sınav sonuçlarını ise yedi gün içinde öğrenci otomasyon sistemine girer. Öğretim elemanı yarıyıl/yıl sonunda basılı sınav evraklarını ilgili bölüm başkanlığına imzalayarak teslim eder. Notlar ilan edildikten sonra, öğrenci bir hafta içinde sınav sonucuna itiraz edebilir.

             (4) Her türlü sınava ait sınav evrakı, birim yönetim kurullarının belirleyeceği esaslara göre iki yıl süre ile saklanır. Staj ve uygulama sonunda, sınav veya değerlendirme yapılması gerekir. Birimlerde, staj ve uygulama sınavları ile değerlendirmenin nasıl yapılacağına birim kurulları karar verir.

             (5) Ek sınavlar hariç bir günde en çok iki dersin sınavı yapılabilir. Ancak birim yönetim kurulları bu sayıda değişiklik yapma yetkisine sahiptirler.

             (6) Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği sınavın notu geçersiz sayılır.

 

             Sınava Girme Şartları

 

             MADDE 25 – (1) Bir dersin ara sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmış olmak gerekir.

             (2) Bir dersin ara sınav dışındaki sınavlarına girebilmek için;

             a) Ders kaydını yaptırmış olmak,

             b) Devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak,

             c) Varsa, diğer şartları yerine getirmiş olmak

             gerekir.

 

             Sınav Programı

 

             MADDE 26 – (1) Ara, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı programları, birimlerce belirlenir ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

 

             Sınav Türleri

 

             MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara (yıl içi), yarıyıl/yıl sonu, bütünleme, mazeret, tek ders ve ek sınavlardır.

             a) Ara Sınav: Her dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Veteriner Fakültesinde onuncu yarıyılda ara sınav yapma zorunluluğu yoktur. Birden çok ara sınav yapılıp yapılmayacağına, yarıyıl başında ilgili akademik birimin kurulları karar verir.

             b) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları: Sınava girme şartlarını yerine getirmiş olan öğrenciler yarıyıl/yıl sonu sınavına girerler. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınava mazeretli veya mazeretsiz olarak girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

             c) Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavından en az iki hafta sonra yapılır.

             ç) Bütünleme sınavı sonucunda da başarılamayan dersler tekrarlanır.

             d) Sınıf geçme sistemi uygulayan birimlerde bütünleme sınavı yapılır. Ders geçme sistemi uygulayan birimlerde bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağına ilgili birim kurulları karar verir ve bu karar Senatonun onayına sunulur.

             e) Mazeret sınavları bu Yönetmelikte belirtilen haklı ve geçerli mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini takiben yedi gün içerisinde başvurmaları halinde giremedikleri ara sınavı hakkını dersin yarıyıl/yıl sonu sınavlarından önce birimin belirleyeceği programa göre kullanırlar. Her ne sebeple olursa olsun, akademik takvim süresi dışında mazeret sınavı açılamaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez.

             f) Tek ders sınavı: Mezuniyet için, öğretim planında ön görülen derslerden biri hariç tümünden başarılı olup tek dersi kalan öğrenciler, bu dersin sınavına girme şartlarını yerine getirdikleri takdirde bütünleme sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç gün içinde başvurmaları halinde, bu sınavların bitimini izleyen on beş gün içerisinde; Birim yönetim kurulu kararıyla aynı sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ve dersin açılıp açılmadığına bakılmaksızın her sınav döneminde tek ders sınavına alınırlar. Başarılı olamayanlar, kanuni süreler içinde bu dersi tekrar ederler.

             g) Ek sınavlar: Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen azami eğitim-öğretim süresi sonunda, son sınıf öğrencilerine; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmeleri ve devam edip de başarısız oldukları bütün dersleri için, biri bütünleme olmak üzere, iki ek sınav hakkı verilir.

             ğ) Öğrenciler ek sınav haklarını azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen ilk ve ikinci genel sınav döneminde yarıyıl/yıl sonu, bütünleme sınavlarına girerek kullanırlar.

             h) Bu sınavlar sonunda; başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı), üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

             ı) Bunlardan uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam  şartı aranmaz. Ancak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

             i) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler katkı payını ödemeye devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

             j) Ek sınavlardan yararlandıktan sonra mezun olamayıp açılacak sınavlara girme hakkı elde eden öğrencilere ayrıca tek ders sınav hakkı verilmez ve diğer öğrencilerle birlikte ara sınav, yarıyıl/yıl sonu, bütünleme sınavlarına girerler. Öğrenci ek sınav hakkını bir kez kullanabilir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Değerlendirme ve Mazeretler

 

             Başarı Notu

 

             MADDE 28 – (1) Birimlerde sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Geçer not en az 60 (C) puandır. Bir dersten başarılı olabilmek için;

             a) Yarıyıl/yıl sonu, bütünleme sınavından en az 60 (C) puan almak,

             b) Yarıyıl/yıl sonu, bütünleme sınavından alınan notun %60’ı ile ara sınav notunun %40’ının toplamının en az 60 (C) olması gerekir. Bu işlem sırasında çıkan kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Tek ders sınavı ve ek sınavlarda ara sınav notu dikkate alınmaz, bu sınavlardan 100 üzerinden en az 60 (C) alan öğrenci başarılı olmuş sayılır. Bir dersin sınav sonucunun, harf notuna karşılık gelen puan aralıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır.

             Puan ve Açıklama                                  Harf Karşılığı                   Katsayı

             90-100                                                            A1                            4,0

             85-89                                                              A2                            3,5

             75-84                                                              B1                            3

             65-74                                                              B2                            2,5

             60-64                                                              C                              2

             59 ve aşağısı                                                   F                               0

             Geçer (Kredisiz Ders)                                    G                              -

             Geçmez (Kredisiz Ders)                                F1                            -

             Devamsız                                                       F2                            -

             Sınava Girmedi                                               F3

 

             Ağırlıklı Ortalamalar

 

             MADDE 29 – (1) Ağırlıklı not; Bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır.

             (2) Yarıyıl/yıl sonu ağırlıklı ortalama; Bir yarıyıl/yılda alınan her bir dersin kredisi ile alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının o yarıyıl/yıl alınan tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

             (3) Genel ağırlıklı ortalama; Tüm yarıyıl/yıllarda alınan derslerin her birinin kredisi ile alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

 

             Kredi Hesabı

 

             MADDE 30 – (1) Eğitim-öğretim faaliyetleri kredi esası üzerinden aşağıdaki gibi değerlendirilir:

             a) Bir yarıyıl süre ile verilen teorik derslerin programlanmış haftalık bir saati bir kredi, bir yıl süre ile verilen teorik derslerin programlanmış haftalık saati iki kredidir.

             b) Bir derse bağlı olan veya olmayan programlanmış ders uygulamaları, laboratuar, klinik veya atölye derslerinin iki saati bir kredi; bir yarıyıl devam eden seminerlerin bir ila dört saati bir kredi; bitirme veya lisans tezi, proje gibi öğretim elemanlarının fiilen ve programlı şekilde hazır bulunmasını gerektirmeyen faaliyetlerin iki saati bir kredi sayılır.

             c) Alınan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne karşılık gelen kredi değerleri, bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir.

             ç) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde isteğe bağlı seçmeli ders olarak verilen Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi dersleri kredisizdir.

 

             Ders Alma ve Alınan Dersleri Transfer Etme

 

             MADDE 31 – (1) Öğrenciler, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarından izin almak koşulu ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilirler. Ders transferinde, diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre harf notuna karşılık gelen puan aralıkları veya katsayılar esas alınarak değerlendirilir.

 

             Haklı ve Geçerli Mazeretler

 

             MADDE 32 – (1) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

             a) Öğrencinin üniversite hastaneleri veya (üniversite hastanelerince tasdik edilmiş) Devlet Hastanesi veya sağlık kuruluşları raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,

             b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, tabi afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

             c) Aile fertlerinden birisinin ağır hastalığı halinde bakacak kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bunun ilgili Birim yönetim kurullarınca kabul edilmesi,

             ç) Ekonomik nedenlerle, birim yönetim kurullarınca izin verilmek suretiyle  öğrencinin eğitim ve öğretimine ara verilmiş olması,

             d) Hüküm içeriği ve sonuçları bakımından; öğrencinin, uymakla yükümlü olduğu Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya öğrenciliğini engellemeyen mahkûmiyet hali,

             e) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması sureti ile askere alınması,

             f) Öğrencinin tutukluluk durumu,

             g) Birim yönetim kurulunca mazeret olarak kabul edilebilen ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan diğer durumların ortaya çıkması,

             ğ) Mazeretle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde ilgili birime yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, sınav tarihlerine isabet eden bir günlük tedavi amaçlı sevkler ve bir günlük raporlar ile geç sunulan raporlar işleme konulmaz,

             h) Sağlık mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Mezuniyet, Diploma, Meslek Yüksekokullarına İntibak, Yatay ve Dikey Geçişler, Kayıt Silme ve Sildirme

 

             Mezuniyet

 

             MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programını başarıyla tamamladıkları ilgili birim yönetim kurulu tarafından onaylanan öğrenciler mezuniyete hak kazanmış sayılır.

             (2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

             (3) Öğrencilere diploma veya geçici mezuniyet belgesi verilebilmesi için, katkı payları veya ikinci öğretim ücreti ile ilgili tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması ve öğrenci kimliğinin geri verilmiş olması zorunludur.

             (4) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredilerine karşılık gelen Diploma Eki’nin (AKTSDE) düzenlenmesine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

 

             Diplomalar

 

             MADDE 34 – (1) Mezun olan öğrencilere;

             a) İki yıl süreli eğitim-öğretim yapılan Meslek Yüksekokulu programları için ön lisans, dört veya daha fazla yıl süreli eğitim-öğretim yapılan birim programları için lisans diploması verilir.

             b) Birimler tarafından verilecek diplomalar; ön lisans ve lisans düzeylerinde, her düzey için ayrı olarak, eğitim veren birim tarafından düzenlenir.

             c) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomalarını alırken geri vermek üzere Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir.

             ç) Mezuniyet belgesi ve diplomalar Fakültelerde Rektör ve Dekan, Rektörlüğe bağlı olan Yüksekokullarda Rektör ve Yüksekokul Müdürü tarafından; Dekanlığa bağlı Yüksekokullarda Rektör, Dekan ve Yüksekokul Müdürleri tarafından imzalanır ve mühürlenir.

             d) Birimler tarafından verilecek diplomalar, Senato tarafından düzenlenen esaslarla belirlenir.

             e) Geçici mezuniyet belgesinde; öğrencinin T.C. kimlik no, adı soyadı, uyruğu, doğum yeri ve tarihi, baba ve anne adı, bitirdiği eğitim-öğretim programının adı, mezuniyet tarihi ve fotoğrafı yer alır.

 

             Ön Lisans Diploması ve Meslek Yüksekokullarına İntibak

 

             MADDE 35 – (1) En az sekiz yarıyıl süreli bir eğitim-öğretim programında kayıtlı iken ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olan, ancak sonraki yarıyıllarda ilişiği kesilen öğrencilere; isterlerse, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, ayrıldığı bilim kolunu gösteren ön lisans diploması verilir.

             (2) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden meslek yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları, birinci fıkradaki söz konusu yönetmelik esas alınarak, ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca değerlendirilir ve uygun olanların Meslek Yüksekokullarına intibakları yapılır.

 

             Yatay Geçişler

 

             MADDE 36 – (1) Üniversiteye bağlı öğretim kurumlarına, gerek bu Üniversiteye bağlı öğretim kurumlarından, gerek başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda mevcut kontenjan sınırları içinde gerçekleştirilir. Her birim kurulu tarafından belirlenecek kontenjan, ders yılının başlamasından en geç bir ay önce Rektörlüğe bildirilir.

             (2) Yatay geçişler, birim yönetim kurullarınca karara bağlanır.

 

             Dikey Geçişler

 

             MADDE 37 – (1) Meslek Yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına dikey geçişleri ile ilgili kayıtları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik esas alınarak ve ilgili birim yönetim kurulları kararı doğrultusunda yapılır.

 

             Kayıt Silme veya Sildirme

 

             MADDE 38 – (1) Aşağıdaki hallerde, birim yönetim kurulu kararıyla bir öğrencinin birimle ilişiği kesilir:

             a) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde üst üste iki defa kaydını yenilememek,

             b) 2547 sayılı Kanunda belirlenen eğitim-öğretim süresi içinde öğrenimini tamamlayamamak,

             c) Kanuni eğitim-öğretim süresi sonunda devam zorunluluğunu yerine getirmediği dersi bulunmak,

             ç) Kendisine tanınan ek sınav haklarını da kullanmasına rağmen gerekli başarıyı sağlayamamak,

             d) Birimden çıkarma cezası almış olmak,

             e) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak (Kaydını kendi isteğiyle sildirenlerin kaydı tekrar açılmaz),

             f) Kayıt sırasında verdikleri belgelerde noksanlık, tahrifat olanlar veya başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla çıkarılmış bulunanlar ya da başka bir yükseköğretim kurumunda da öğrenci olduğu anlaşılanlar Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) hariç, kesin kayıtları yapılmış ve Üniversiteden mezun olmuş olsalar bile Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrencilere verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

             Adres Bildirme ve Tebligat

 

             MADDE 39 – (1) Öğrenciler kayıt sırasında, kendileriyle her türlü haberleşmenin sağlanacağı açık adreslerini ve sonradan meydana gelebilecek değişikliğini, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

             (2) Her türlü tebligat, bu adrese yazılı olarak yapılmak veya ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

             (3) Adresini veya adres değişikliğini bildirmeyen veya eksik ya da yanlış bildiren öğrenciler, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

 

             Disiplin İşleri

 

             MADDE 40 – (1) Öğrenciler, disiplin yönünden; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ile 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

             (2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı oldukları süre içinde hiçbir eğitim-öğretim ve sosyal faaliyete katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

 

             Sınav Notuna İtiraz

 

             MADDE 41 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itirazlarını; ilan gününden itibaren yazılı olarak bir hafta içinde, birime yapabilirler.

             (2) İtiraz, ilgili bölüm başkanı tarafından tetkik ettirilir. Sonuç; ilgili Yönetim Kurulunda değerlendirilir, itirazın tetkik ve değerlendirmesinin, itirazın yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde sonuçlandırılması zorunludur.

 

             Harçlar

 

             MADDE 42 – (1) Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri her yarıyılda usulüne göre belirlenecek harçları ödemek zorundadır.

             (2) Herhangi bir nedenle kaydı silinen bir öğrenciden daha önce alınan harçlar geri ödenmez.

             (3) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca belirlenen öğrenim harçlarını veya ücretlerini ödemeyenlerin kayıtlarının yenilenmemesi veya silinmesi ile ilgili hususlar öğrencilerin kayıtlı olduğu birimlerin yetkili organlarınca karara bağlanır.

             (4) Her öğretim yılında, ilgili mevzuatla belirlenen oranda harç tahsil edilir.

 

             Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

 

             MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve birimlerin kurul veya yönetim kurulu kararları uygulanır.

 

             Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

 

             MADDE 44 – (1) 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

             İntibak

 

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilere bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

             Yürürlük

 

             MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

 

             MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.